ODREDBE I UVJETI

1. Pojmovnik

„Najmodavac“ je društvo Urban Mobility d.o.o. sa sjedištem u Zagreb, Ul. Milana Ogrizovića 33, Hrvatska, OIB: 37356306157 (dalje Spin City Rentals), e mail: rentals@spincity.hr, Telefon: +385 91 158 3003:
„Najmoprimac“ je fizička ili pravna osoba, koja ili u čije ime se vozilo unajmljuje, osim ako je riječ o najmu sklopljenom putem trgovačkog zastupnika/agenta koji je od Korisnika u ime i za račun Spin City Rentals-a primio ispunjenje novčanog iznosa na ime najamnine za ugovoreno trajanje najma koje je navedeno na potvrdi/voucheru iz točke 4.5 Uvjeta, u kojem slučaju se najmoprimcem smatra Vozač/Vozač 1.

“Vozač ili Vozač 1” – osoba koja preuzima vozilo od Spin City Rentals-a.

„Vozač 2., 3 itd“ – znači fizička osoba koja je uz Vozača 1 ovlaštena za upravljenje vozilom te odgovorna za poštovanje svih točaka ugovora o najmu, odobrena i napisana na prednjoj strani Ugovora o najmu uz najmoprimca (dalje: Dodatni vozač). Najmoprimac (Vozač 1) se mora pobrinuti da svaki ovlašteni vozač ispunjava Opće uvjete o najmu, a svaki dodatni Vozač solidarno odgovara za sve obveze Vozača 1 koji proizlaze iz ovog Ugovora I ovih Općih uvjeta.

»Potrošač« je fizička osoba korisnik najma koja sklapa ugovor o najmu ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti;

Najmoprimac, Vozač i Dodatni vozač Spin City Rentals-u su solidarno odgovorni za ispunjenje i poštovanje svih odredbi Uvjeta i Ugovora o najmu te se u daljnjem tekstu podrazumijevaju jednom riječju „Korisnik“, ukoliko iz Ugovora ili konteksta ne proizlazi drukčije.

„Neovlašteni korisnik/vozač je svaka osoba koja nije na Ugovoru o najmu navedena kao ovlašteni korisnik vozila (osim osobe za koju pravna osoba u skladu s točkom 9.2..2. ovih Uvjeta dostavi podatak kao korisniku odnosno vozaču vozila), kao i osoba koja ne ispunjava propisane uvjete za upravljanje odnosnom klasom i kategorijom vozila ili joj je ovlaštenje/vozačka dozvola oduzeta, izrečena zabrana upravljanja vozilom i pravna sankcija.;

„Treća osoba“ je svaka fizička ili pravna osoba različita od Spin City Rentals-a i od Korisnika vozila koje je predmet najma

(npr. putnici u vozilu, osobe izvan vozila, drugi sudionici u prometu, pješaci i sl.);

„Početak najma označava datum i vrijeme preuzimanja vozila u najam odnosno vrijeme kada je Korisnik obvezan preuzeti vozilo u najam;

„Završetak najma“ predstavlja datum i vrijeme vraćanja vozila Spin City Rentals-u odnosno vrijeme kada je Korisnik obvezan vratiti vozilo Spin City Rentals-u;

„Mjesto preuzimanja i vraćanja predstavlja mjesto/poslovnicu Spin City Rentals-a na kojem Korisnik preuzima vozila na početku najma i vraća vozilo na završetku najma, odnosno mjesto na kojem je Korisnik obvezan vozilo preuzeti i vratiti;

„Vozilo“- znači vozilo navedeno na Ugovoru o najmu, koje se daje u najam;

„Ugovor o najmu“ je pojedinačni ugovor koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila u najam (dalje Ugovor).

2. Predmet ugovora

 

2.1. Ovim općim uvjetima (dalje u tekstu: Opći uvjeti), dodatno se i opširnije uređuje ugovorni odnos uređen osnovnim dokumentom – formularom koji ugovorne strane potpisuju u znak sklapanja pravnog posla. Izrazi korišteni u Općim uvjetima imaju isto značenje kao u Ugovoru. Ovi Opći uvjeti sadržavaju sve predugovorne obavijesti s kojima se potrošač i svaki drugi Korisnik mora upoznati prije sklapanja Ugovora o najmu. Korisnik rezerviranjem najma vozila od Spin City Rentals-u odnosno sklapanjem ugovora o najmu vozila potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima i pristaje na primjenu istih.

2.2. Odredbe Općih uvjeta obvezuju ugovorne strane jednako kao i odredbe Ugovora. U slučaju nesuglasnosti odredaba ovih Općih uvjeta i odredaba Ugovora, važeće su odredbe Ugovora. Spin city rentals može mijenjati Ugovor kad je to predviđeno Općim uvjetima. Odredbe Ugovora i ovih Općih uvjeta primjenjuju se prije dispozitivnih zakonskih odredbi koje uređuju ugovorne odnose Ugovornih strana.

2.3. Spin city Rentals ima pravo jednostrano izmijeniti i dopuniti ove Opće uvjete. Sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta učinit će se dostupnim Najmoprimcima. Smatrat će se da je Najmoprimac prihvatio izmjene i dopune ovih Općih uvjeta ako u roku od 30 (trideset) dana od dana kada mu postanu dostupne ne prigovori ili se na bilo koji način ne usprotivi izmjenama ili dopunama ovih Općih uvjeta. Svi interni akti Spin City Rentals-a smatraju se sastavnim dijelom ovog Sporazuma.

2.4. Spin City Rentals temeljem ugovora Najmoprimcu predaje na uporabu vozilo u stanju podobnom za ugovorenu uporabu, dok se Najmoprimac obvezuje za to plaćati najamninu, druge naknade i troškove, sve pod uvjetima utvrđenim Ugovorom, Općim uvjetima i cjenicima Spin City Rentals-a. Najam počinje danom isporuke i preuzimanja objekta najma. Trajanje najma kao i vrsta i marka vozila koje je predmet najma navedeno je u Ugovoru .

 

3. Uvjeti najma

 

3.1. Uvjet za sklapanja ugovora o najmu i korištenje vozila jest da Korisnik:
ima najmanje 18 godine starosti, valjana važeća vozačka dozvola za upravljanje odnosnom kategorijom vozila najmanje 1 godinu (tj. 365 dana od dana izdavanja); važeća kreditna kartica koju prihvaća Spin City Rentals kojom će garantirati za obveze koje mogu nastati iz najma i u svezi najma vozila, sukladno ovim Općim uvjetima i Ugovoru.

3.2. Korisnik je dužan prilikom preuzimanja vozila u najam i kao uvjet preuzimanja vozila predočiti Spin City Rentals-u izvornike važećih isprava (osobna iskaznica ili putovnica, vozačka dozvola), kojima će dokazati da udovoljava gore navedene uvjete za upravljanje vozilom. Spin City Rentals će za svoje potrebe zadržati preslike predmetnih isprava.

3.3. Vozač koji u ime Najmoprimca pravne osobe preuzima vozilo i potpisuje Ugovor o najmu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči da za to ima ovlaštenje, te jamči i odgovoran je Spin City Rentals-u, solidarno s tom pravnom osobom, za poštivanje i ispunjenje svih obveza koje proizlaze iz Ugovora.

 

4. Rezervacije i sklapanje ugovora na daljinu

 

4.1. Korisnik koji želi rezervirati vozilo za najam isto može učiniti na nekoliko načina:
preko Spin City Rentals-ovog e-maila: rentals@spincity.hr, telefona, web-a, putem posrednika, zastupnika/agenata i sl. “Rezervacija” za najam vozila predstavlja zapis u Spin City Rentals-ovoj evidenciji kojom Korisnik pod svojim imenom, prezimenom i ostalim podacima koji će tom prilikom biti zatraženi izražava želju i namjeru za najam određene klase vozila od Spin City Rentals-a određenog sata, dana i u određenom mjestu (vrijeme, datum i mjesto preuzimanja vozila) i za vraćanje vozila Spin City Rentals-u na određeno vrijeme, datum i mjesto (vrijeme, datum i mjesto vraćanja vozila). Vrijeme preuzimanja i vraćanja vozila iz rezervacije uvijek se izražava u lokalnom vremenu, tj. vremenu Spin City Rentals-a. Izvršene rezervacije se odnose na određenu klasu/tip vozila, a ne za vozila pojedinih marki, modela, godina proizvodnje ili modela s određenim karakteristikama koje nisu zajedničke svim vozilima u klasi, pa stoga Spin City Rentals nije u obvezi isporučiti vozilo marke koju je Korisnik rezervirao. Rezervaciju koju Spin City Rentals zaprimi putem uspostavljenog kanala komunikacije istu može prihvatiti ili odbiti sukladno svojim uvjetima najma.

4.2. Spin City Rentals u pravilu prihvaća rezervacije samo za klasu/tip vozila, a ne za vozila pojedinih marki, modela, godina proizvodnje ili modela s određenim karakteristikama koje nisu zajedničke svim vozilima u klasi, pa stoga Spin City Rentals nije u obvezi isporučiti vozilo marke koju je Korisnik rezervirao.

4.3. Prilikom vršenja rezervacije, Korisnik će biti informativno obaviješten o osnovnoj cijeni najma s PDV-om po danu, kao i o dodatnim uslugama, dodatnoj opremi i njihovim cijenama i o zaštitnim klauzulama iz točke 15. ovih Uvjeta, dok se dodatne naknade i troškovi obračunavaju sukladno ovim Uvjetima, Ugovoru o najmu te primjenjivim važećim cjenicima Spin City Rentals-a.
4.4. Zaprimljenu će rezervaciju Spin City Rentals obraditi te istu može prihvatiti ili odbiti sukladno svojim uvjetima za takav najam, raspoloživosti vozila i sl, te o tome obavijestiti Korisnika putem dostupnog ili uspostavljenog kanala komunikacije.

4.5. U trenutku potvrđivanja rezervacije, navođenjem broja rezervacije, smatra se da je ugovor o najmu sklopljen na vremenski rok i za klasu/tip vozila iz potvrđene rezervacije. Za izvršenu i potvrđenu rezervaciju preko zastupnika, posrednika ili putem web-a Korisnik će dobiti na svoj e-mail koji je dostavio, odnosno od zastupnika ili posrednika, potvrdu rezervacije odnosno voucher što se smatra potvrdom potrošaču o sklopljenom ugovoru u smislu Zakona o zaštiti potrošača, dok će potrošač koji je rezervaciju izvršio nekim drugim sredstvom daljinske komunikacije (e-mail, tel. i sl.) ugovor odnosno potvrdu o sklopljenom ugovoru dobiti prilikom početka korištenja najma. Svaki potrošač koji je izvršio rezervaciju putem sredstva daljinske komunikacije pojedinačni ugovor o najmu potpisuje prilikom preuzimanja vozila.

4.6. Ugovor se smatra sklopljenim na određeno vrijeme koje će biti navedeno u potvrđenoj rezervaciji odnosno u Ugovoru o najmu. Svaka strana snosi svoje troškove uporabe sredstava daljinske komunikacije u smislu ovoga članka.

 

5. Otkazivanje rezervacije i raskid ugovora

 

5.1. U slučaju da najmoprimac želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu (promjena početka najma, završetka najma, mjesta najma, klase vozila i sl.) može to učiniti do 24 h prije početka najma putem gore navedenih kontakata. Otkazivanje rezervacije u periodu kraćem od 24 h prije početka najma naplatit će se u iznosu prvog dana najma te Spin city Rentals u tom slučaju zadržava i pravo naplate eventualnih troškova nastalih prema zahtjevu korisnika (dostava vozila u drugi grad i sl.)

5.2. Da bi korisnik ostvario pravo na otkaz ili promjenu rezervacije mora izjavu o otkazu ili promjeni rezervacije poslati Spin City Rentals-u na gore navedeni e-mail ili kontakt brojeve.

5.3. U slučaju da korisnik promijeni rezervaciju prije početka najma (promjena početka najma, završetka najma, mjesta najma, klase vozila i sl.) ista mora biti potvrđena od strane Spin City Rentals-a koji zadržava pravo promjene cijene najma prema važećem cjeniku.

5.4. Ako korisnik ne preuzme vozilo u najam na ugovoreno vrijeme i datum, a da nije prethodno obavijestio Spin City Rentals putem gore navedenih kanala, rezervacija se smatra otkazanom protekom 3 sata od ugovorenog početka najma. U tom slučaju spin City Rentals ima pravo naplate osnovne cijene najma, sukladno ugovorenom trajanju najma.

5.5. Rezervacija s plaćenim depozitom potvrđuje i osigurava rezervaciju te je nepovratna u slučaju otkazivanja iste.

5.6.U slučaju da Potrošač ili Korisnik ipak vozilo vrati prije ugovorenog završetka najma i protivno prethodnom stavku, Spin City Rentals ima pravo naplatiti najam do ugovorenog roka završetka najma, a ako vozilo koristi i nakon završetka najma, Spin City Rentals ima pravo naplatiti najam sve do vraćanja vozila Spin City Rentals-u, kao i dodatne naknade za kašnjenje s povratkom vozila.

 

6. Osnovna cijena najma, dodatne usluge, naknade i troškovi

 

6.1. Vozila se iznajmljuju po dnevnoj cijeni u skladu s dogovorenom tarifom, gdje jedan dan znači bilo koji period od 24 sata od početka ugovora o najmu. Poslije isteka tog vremena, naplatit će se dodatni dan.

6.2. Osnovna cijena najma vozila po danu u pravilu se odnosi samo na cijenu najma samog vozila, osim ako u cjeniku ili Ugovoru o najmu nije drukčije navedeno.

6.3. Dodatne usluge, naknade i troškovi koji se sukladno ovim Uvjetima, Ugovoru o najmu i cjenicima Spin City Rentals-a plaćaju posebno nisu uključeni u cijenu najma. Korisnik je obvezan platiti Spin City Rentals-u osnovnu cijenu najma i dodatne usluge koje je koristio (npr. dječje sjedalice, GPS, dodatni vozač i sl.) kao i sve dodatne naknade, usluge i troškove koji su navedeni u ugovoru o najmu vozila, općim uvjetima, zakonskim propisima, cjenicima i tarifama Spin City Rentals-a.

6.4. Cijene najmova, dodatnih usluga, naknada i troškova podložne su promjenama sukladno poslovnim odlukama Spin City Rentals-a, promjenama poreznih stopa ili državnih nameta i propisa. Korisnik može kontaktirati Spin City Rentals o cijenama za iznajmljivanje vozila kroz različite kanale, uključujući telefonske linije, web stranice, putničke agente, zastupnike i posrednike, te su takve informacije informativnog karaktera i ne stvaraju prava i obveze.

6.5. Dodatne usluge, Naknade i troškovi koji se posebno plaćaju prije ili po završetku najma prema važećim cjenicima i tarifama Spin City Rentals-a uključuju, ali se ne ograničavaju na:

 • 6.5.1) naknada za dodatnog vozača;
 • 6.5.2) naknada za vozače mlađe od 21 godine;
 • 6.5.3) naknada za jednosmjerne najmove, tj. najmove kada Korisnik vozilo u najam preuzmu u jednoj
  poslovnici Spin City Rentals-a, a vrati ga u drugoj poslovnici (ne primjenjuje se ako su navedene poslovnice u istom gradu) ili u mjestu u kojem Spin City Rentals uopće nema poslovnicu;
 • 6.5.4) naknadnu za promjenu lokacije preuzimanja/vraćanja vozila
 • 6.5.5) dodatne naknade za više prijeđenih kilometara od ugovorenog ili odobrenog;
 • 6.5.6) gorivo i naknada za ulijevanje goriva, ako vozilo nije vraćeno s količinom goriva s kojom je
  preuzeto u najam;
 • 6.5.7) naknada za kašnjenje s povratkom vozila,
 • 6.5.8) naknada za kašnjenje s preuzimanjem vozila
 • 6.5.9) naknada za preuzimanje, dostavu ili vraćanje vozila izvan radnog vremena poslovnice ili za
  vrijeme neradnih dana, blagdana i spomendana propisanih Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj ;
 • 6.5.10) naknade za štete ili popravak vozila (ovisno o drugim odredbama Uvjeta i Ugovora o najmu),
  kao i sve troškove koji se odnose na rješavanja, naplatu i popravak takve štete ili popravka (uključujući pravne troškove);
 • 6.5.11) ugovornu kaznu iz točke 15.2.
 • 6.5.12) naknade za obradu i prijavu šteta
 • 6.5.13) naknade za oštećenje ili gubitak dijelova, ključeva i opreme vozila;
 • 6.5.14) naknada za gubitak ili oštećenje dokumentacije vozila;
 • 6.5.15) naknada za čišćenje unutrašnjosti vozila ako je vozilo vraćeno izuzetno prljavo što zahtijeva
  dodatno čišćenje ili osvježenje vozila. To uključuje, ali nije ograničeno na, prolijevanja
  tekućine, hrane, povraćanje, ostale mrlje i neugodne mirise, uključujući dim cigarete i sl.;
 • 6.5.16) prometne i/ili parkirne naknade/prekršaje, kao i sve druge slične naknade koje nastaju u
  svezi s uporabom ili pogonom vozila (npr. cestarine, mostarine i sl.);
 • 6.5.17) naknade za prevoženje vozila trajektom (ferry fee);
 • 6.5.18) aerodromske pristojbe/naknade
 • 6.5.19) administrativne naknade navedene u ovim Uvjetima, Ugovoru o najmu ili cjenicima i tarifama
  Spin City Rentals-a;
 • 6.5.20) naknada za GPS

 

7. Uvjeti plaćanja

 

7.1. Spin City Rentals prima kreditne kartice međunarodno priznatih kreditnih kartica tvrtki kao što su American Express, Diners Club, Mastercard, Visa.

7.2. Korisnik je obvezan prije preuzimanja vozila u najam izvršiti predautorizaciju po svojoj kreditnoj kartici na iznos koji odredi Spin City Rentals prema svojoj procjeni, ovisno o klasi vozila, trajanju najma i dr. ili davanjem gotovinskog pologa, sve kao garanciju plaćanja najamnine, svih naknada i troškova iz ovih Uvjeta i Ugovora o najmu. Svaka osoba, različita od Korisnika, koja po Ugovoru o najmu daje polog ili predautorizira svoju kreditnu/debitnu karticu kao garanciju za obveze iz Ugovora, preuzima jamstvo za sve novčane obveze iz Ugovora o najmu kao jamac platac do iznosa pologa odnosno predautorizacije.

7.3. Korisnik se obvezuje da će Spin City Rentals-u po važećem cjeniku, odmah ili u roku koji odredi Spin City Rentals, platiti najamninu, troškove, naknade, ugovorne kazne i sve druge iznose koji nastanu ili mogu nastati i u svezi najma i uporabe vozila. Odgovornost Najmoprimca, Vozača i Dodatnog vozača za plaćanje Spin City Rentals-u svih obveza iz ovih Uvjeta, Ugovora o najmu odnosno u svezi najma i uporabe vozila je solidarna.

7.4. Rezervacijom najma odnosno potpisom na Ugovor o najmu Korisnik, kao i svaki drugi davatelj pologa/garancije odnosno kreditne kartice, ovlašćuje Spin City Rentals da naplati sve iznose, naknade, troškove, ugovorne kazne, štete i dr. koji se plaćaju po ovim Uvjetima, Ugovoru o najmu, cjenicima i tarifama Spin City Rentals-a terećenjem računa Korisnika, odnosno drugog davatelja kreditne kartice, ili naplatom iz položenog pologa. Račun Korisnika odnosno drugog davatelja kartice, predstavlja račun kreditne ili debitne kartice otvoren kod banke Korisnika tj. Drugog davatelja kartice po kojoj je izvršena predautorizacija ili drugi dogovoreni račun.

7.5. Spin City Rentals može naplatiti iznose koji se plaćaju terećenjem računa Korisnika tijekom ili nakon završetka najma, kad utvrdi postojanje obveze Korisnika, odnosno Korisnik može platiti takve troškove u dogovoru s Spin City Rentals-om, što je slobodan izbor Spin City Rentals-a.

7.6. Ako Korisnik ne plati bilo koji iznos iz ovih Uvjeta ili Ugovora o najmu u roku za plaćanje koji će biti naznačen na računu, ili Ugovoru o najmu, obavijesti ili drugom dokumentu, Spin City Rentals može, ne dovodeći u pitanje bilo koja druga svoja prava naplatiti Korisniku sve dodatne troškove kao što je navedeno u nastavku:

 1. a) zakonska zatezna kamata po stopi određenoj Hrvatskim propisima;
 2. b) sve troškove koji su nastali za Spin City Rentals u svezi radnji poduzetih za naplatu potraživanja, bilo da ih je Spin City Rentals poduzeo sam ili putem agencije za naplatu potraživanja ili druge vanjske agencije ili odvjetničkog ureda;

 

8. Preuzimanje i vraćanje vozila

 

8.1.Spin City Rentals će vozilo koje je predmet Ugovora isporučiti Korisniku u ispravnom tehničkom stanju sa svom potrebnom dokumentacijom, dijelovima, priborom i obveznom opremom. Korisnik eventualne primjedbe u svezi stanja vozila mora dati odmah, prije odvoženja vozila iz mjesta preuzimanja.

8.2. Korisnik usluge ne može se pozivati na postojanje bilo kakvih materijalnih nedostataka ako nije postupio u skladu s odredbom prethodnog stavka te će se smatrati odgovornim za iste nedostatke, kao i za troškove popravka vozila, čišćenja te bilo koje druge troškove koji budu nastali u svezi sa utvrđenim nedostacima.

8.3. Korisnik potpisom Ugovora o najmu (čiji je sastavni dio i Zapisnik o preuzimanju i kontroli vozila) potvrđuje da preuzima vozilo u ispravnom stanju, prikladnim za ugovorenu uporabu, sa svom pripadajućom opremom i svim popratnim dokumentima.

8.4. Korisnik se obvezuje vozilo vratiti sa svim dokumentima, rezervnim dijelovima, priborom i opremom, u istom stanju u kojem ga je preuzeo, u mjestu, na dan i vrijeme određeno Ugovorom o najmu i s količinom goriva s kojom ga je uzeo u najam.

8.5. Preuzimanje i vraćanje vozila izvan radnog vremena poslovnice moguća je na zahtjev Korisnika, za što Spin City Rentals ima pravo naplatiti naknadu po svom važećem cjeniku. U tom slučaju , Korisnik se mora ponašati u skladu s uputama za vraćanje izvan radnog vremena, u kojem slučaju će ostati u potpunosti odgovoran za vozilo dok isto ne preuzme Spin City Rentals.

8.6. Dostava vozila Korisniku i preuzimanje vozila od Korisnika izvan poslovnice Spin City Rentals-a, ukoliko se dostava ili vraćanje vrši unutar grada gdje se nalazi poslovnica koja vozilo dostavlja odnosno preuzima ne naplaćuje se od strane Spin City Rentals-a. Dostava i preuzimanja izvan grada poslovnice, moguća je u slučaju da Korisnik prihvati posebnu ponudu koju će Spin City Rentals-a dati za takav slučaj.

 

9. Korištenje vozila

 

9.1. Korisnik se obvezuje:

  • 9.1.1) da će vozilo nakon prestanka najma vratiti u mjesto i u roku utvrđenim Ugovorom, u stanju, s
   opremom i s količinom goriva u kojem ga je preuze, ili ranije na zahtjev Spin City Rentals-a, a produženje ugovorenog trajanja najma, zatražiti od Spin City Rentals-a, najmanje 24 sata prije isteka samog roka najma, u protivnom se smatra da je Korisnik protupravno prisvojio vozilo,
  • 9.1.2) da vozilo neće preopteretiti, koristi za obuku vozača, prijevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica,
   za plaćeni prijevoz putnika, za utrke, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine, za činjenje bilo kakvih nezakonitih djela;
  • 9.1.3) da će vozilo koristi samo vozač ili dodatni vozač, za vlastite potrebe i u skladu s namjenom
   vozila;
  • 9.1.4) da vozilo neće davati na korištenje neovlaštenim korisnicima i trećim osobama,
  • 9.1.5) da će vozilo koristiti pravilno i postupati prema vozilu s pažnjom dobrog
   domaćina/gospodarstvenika,
  • 9.1.6) da neće pušiti niti dozvoliti pušenje u vozilu;
  • 9.1.7) da će vozilo, kada ga napusti, uvijek zakočiti, zaključavati sa zatvorenim prozorima i uzimati
   ključeve i dokumentaciju vozila i uvijek ih imati pod osobnom kontrolom, uz aktivaciju svih
   sigurnosnih sustava ako ih vozilo ima,
  • 9.1.8) da će voziti samo po javnim cestama, bez utjecaja alkohola ili narkotika, poštujući sve
   prometne propise i regulaciju prometa,
  • 9.1.9) brinuti o redovnoj tehničkoj ispravnosti vozila, tj. redovito provjeravati tekućinu za hlađenje,
   ulje, tlak u gumama i dr.;
  • 9.1.10) da neće vršiti nikakve preinake na vozilu;
  • 9.1.11) da će snositi sve troškove u svezi pogona vozila, gorivo, cestarine, mostarine, parkirne,
   prekršajne i druge slične naknade,

9.1.12) da u vozilu neće prevoziti niti dopustiti prijevoz više putnika ili robe od maksimalno
dopuštenog navedenog u prometnoj dozvoli odnosnog vozila;
not allow for passengers or cargo in excess of the maximum allowed levels stated in the Vehicle’s registration document to be transported in the Vehicle;

 • 9.1.13) da vozilo neće voziti izvan granica EU, osim ako je to prethodno najavio Spin City Rentals-u
  prilikom rezervacije ili preuzimanja vozila, za što Spin City Rentals može naplatiti dodatnu naknadu sukladno svom cjeniku (prekogranična naknada). U slučaju kršenja prekograničnih i teritorijalna ograničenja korištenja vozila sve zaštitne klauzule za Korisnika iz točke 14. i 15 ovih. Uvjeta prestaju važiti. n) da neće niti je ovlašten preuzimati nikakve obveze u ime Spin City Rentals-a u svezi vozila i njegove upotrebe i pogona. Korisnik je dužan platiti sve štete uzrokovane nedovoljnim održavanjem vozila.

 

9.2. Najmoprimac pravna osoba iznimno, uz prethodnu pismenu obavijest i suglasnost Spin City Rentals-a, vozilo u najmu može kao vozaču dati svom radniku koji ispunjava propisane uvjete, te ga je u tom slučaju obvezna upoznati s ovim Uvjetima najma i odgovornostima vozača, što ni u kom slučaju ne umanjuje odgovornost te pravne osobe za poštivanje ovih Uvjeta i Ugovora o najmu.

 

10. Obveze Korisnika

 

10.1. Korisnik se obvezuje tijekom najma da:

 • 10.1.1. će primjenjivati svu razumnu pažnju tj. pažnju dobrog domaćina/gospodarstvenika prilikom
  vožnje i parkiranja vozila;
 • 10.1.2. će vodu u hladnjaku vozila i bateriji održavati na propisanoj razini;
 • 10.1.3. će ulje u vozilu održavati na propisanoj razini;
 • 10.1.4. će koristi samo vrstu goriva specificiranu za odnosno vozilo;
 • 10.1.5. će tlak u gumama održavati na njihovom pravilnoj razini;
 • 10.1.6. neće mijenjati podatke na mjeraču brzine ili mjeraču prijeđene kilometraže;
 • 10.1.7. ako žaruljica signalizira ili Korisnik smatra da vozilo zahtijeva mehanički pregled ili popravak,
  Korisnik će zaustaviti vožnju i odmah obavijestiti Spin City Rentals;
 • 10.1.8. će osigurati da su svi vozači koji su ovlašteni koristiti vozilo tijekom trajanja najma u
  potpunosti upoznati i svjesni odredbi Ugovora o najmu i ovih Uvjeta.

 

11. Prometni prekršaji

 

11.1. Za sve kazne i naknade koje se odnose na promet i/ili parkiranje Najmoprimac, vozač i, dodatni vozači odgovaraju Spin City Rentals-u solidarno. Spin City Rentals može, u slučaju da dobije obavijest o prometnom ili parkirnom prekršaju/naknadi počinjenom za vrijeme najma, poslati Najmoprimcu i/ili vozaču ili dodatnom vozaču kopiju takve obavijesti čim je to moguće i pružiti potrebne informacije nadležnom tijelu za izdavanje takve obavijesti, kazne odnosno naknade na vozača, dodatnog vozača odnosno Najmoprimca.

11.2. Spin City Rentals ima pravo naplatiti vozaču, dodatnom vozaču ili Najmoprimcu administrativnu naknadu od 160 kn + PDV (ako korisnik nije Hrvatski državljanin naknada se preračunava u EUR ili valutu zemlje Korisnika po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja terećenja/računa Korisniku) za pokriće troškova obrade i slanja obavijesti nadležnom tijelu, vozaču, dodatnom vozaču ili Najmoprimcu vezanim uz prometne i/ili parkirne prekršaje i naknade.

11.3. U slučaju da Spin City Rentals bude u obvezi platiti naknade za prometne ili parkirne prekršaje, Spin City Rentals će nakon plaćanja istih teretiti Korisnika odnosno njegov račun, za iznos plaćene naknade, uvećane za kamate i druge troškove. Spin City Rentals zadržava pravo da naplati gore navedene troškove bez da prethodno obavijesti iznajmljivača.

11.4. Najmoprimac odgovara za prometne prekršaje i parkirne kazne i poslije završenog najma. Obračun za prometne prekršaje i parkirne kazne vrijedi i poslije konačnog obračuna ukoliko se za njih sazna naknadno.

 

12. Oštećenje, kvar, prometna nesreća, krađa/nestanak vozila i gubitak dokumentacije

 

12.1. Ako je vozilo sudjelovalo u prometnoj nesreći, oštećeno, razbijeno ili zahtijeva popravak ili spašavanje, bez obzira na uzrok, Korisnik mora zaustaviti vozilo bez odgađanja, odmah obavijestiti Spin City Rentals i policiju o nastalom slučaju i zatražiti zapisnik o nastalom događaju, popuniti izvješće o događaju/ šteti, te osigurati vozilo od propadanja i nastupa još veće štete.

12.2. Korisnik ne smije organizirati ili poduzimati bilo kakve popravke bez odobrenja Spin City Rentals-a, osim u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se spriječilo daljnje štete na vozilu ili ostaloj imovini. Ako vozilo zahtijeva popravak ili zamjenu, odluka da se Korisniku pruži drugo vozilo pripada isključivo i samostalno Spin City Rentals-u.

12.3. Osobito u slučaju prometne nesreće ili krađe/nestanka vozila, sudara sa životinjom, požara ili zapaljenja vozila ili eksplozije vozila, Korisnik je obvezan pozvati policiju i zatražiti zapisnik o događaju.

12.4. Trošak prijave i ponovne izrade izgubljene popratne dokumentacije za vozilo naplaćuje se Korisniku prema važećem Cjeniku.

12.5. Spin City Rentals će nadoknaditi Korisniku neophodne troškove za ulje, mazivo, redovito servisiranje i lake popravke, koji su nastali tijekom najma, ukoliko su troškovi nastali uz prethodnu obavijest i odobrenje Spin City Rentals-a, osim troškova pranja unajmljenog vozila, a sve to temeljem predočenog računa po obavljenom plaćanju. Račun mora glasiti na Urban Mobility d.o.o. i bit će priznat od strane Spin City Rentals-a ako je plaćen gotovinom pravnoj osobi.

12.6. Ako se utvrdi da je Korisnik neosnovano ili nepotrebno zamijenio neki sklop, dio ili uređaj na vozilu, Spin City Rentals neće Korisniku isplatiti vrijednost tog dijela, sklopa ili uređaja.

12.7. Za nadoknadu navedenih troškova Korisnik mora dobiti suglasnost ovlaštene osobe Spin City Rentals-a, u protivnom nadoknada neće biti moguća.

12.8. Spin City Rentals ne odgovara za štete koje mogu nastati korisniku ili putnicima u vozilu ili trećim osobama i njihovoj imovini.

 

13. Odgovornost Korisnika za štetu

 

13.1. Korisnik je Spin City Rentals-u obvezan naknaditi svu štetu koja nastane na vozilu ili u svezi vozila i štete koje nastanu u svezi uporabe vozila, što se odnosi ali se ne ograničava na:

 • 13.1.1. bilo kakav gubitak, krađu, nestanak ili oštećenje vozila i njegovih dijelova, dodataka ili dodatne opreme;
 • 13.1.2. svaku posljedičnu štetu, gubitke ili troškove nastale za Spin City Rentals, uključujući troškove popravka, spašavanja, gubitke zbog nemogućnosti iznajmljivanja vozila, ležarine, obrade šteta, pravne troškove i dr.;
 • 13.1.3. svaki gubitak ili oštećenje putnika u vozilu, trećih osoba, njihovih vozila i imovine nastalih tijekom trajanja najma odnosno uporabe vozila.

13.2. Korisnik je u smislu prethodnog stavka osobito odgovoran za štete i gubitke nastale zbog:

 • 13.2.1 nepoštivanja ovih Uvjeta (posebice točke 9 i 10), Ugovora o najmu i važećih propisa,
 • 13.2.2 ako uslijed nepravilne uporabe vozila ili krivnje Korisnika dođe do oštećenja motora ili pogonskog mehanizma vozila;
 • 13.2.3 nedostatka motornog ulja, ulijevanja krivog ulja ili goriva, nedostatka ulja za mjenjač ili diferencijal, sredstava za hlađenje, kao i oštećenja kartera, kvačila, odnosno bilo kakvog oštećenja donjeg postroja vozila,
 • 13.2.4 ako je ove štete izazvao neovlašteni korisnik ili vozač. 13.3. Korisnik odgovara i za svu drugu štetu nastalu uslijed nepridržavanja odredbi ovih Uvjeta, Ugovora o najmu i propisa.
 • 13.2.5 Spin City Rental neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili putnicima u vozilu.

13.3. Korisnik je također odgovoran za bilo koju drugu štetu koja proizlazi iz nepridržavanja odredbi ovih Općih uvjeta, Ugovora o najmu i važećih propisa.

 

14. Zaštitne kaluzule

 

14.1. Spin City Rentals-ova vozila su osigurana protiv odgovornosti za štetu uzrokovanu uporabom vozila prema trećoj osobi. Ovo osiguranje može biti nevažeće u slučaju da korisnik prekrši bilo koji od uvjeta ovog ugovora, u kojem slučaju korisnik u cijelosti, bez ikakvih ograničenja prihvaća mogućnost da će odmah po pozivu nadoknaditi bilo kakva potraživanja prema Spin City Rentals-u u od strane trećih osoba ili njihovog osiguravatelja, u bilo kojem slučaju naknade štete, dodanih izdataka ili sl.

15. Odgovornost za vraćanje vozila i zaštitne odredbe/klauzule

 

15.1. Korisnik se obvezuje vratiti Vozilo neoštećeno, u istom stanju u kojem ga je uzeo u najam, sukladno ostalim odredbama ovih Uvjeta i Ugovora o najmu.

15.2. Ukoliko Korisnik Vozilo ne vrati sukladno prethodnoj točki, neoštećeno i u stanju u kojem ga je preuzeo, obvezan je Spin City Rentals-u platiti ugovornu kaznu (penal) u maksimalnom iznosu od 7.000,00 kn ili, ako je takva ugovorna kazna predviđene cjenikom, prema važećem cjeniku Spin City Rentals-a.

15.3. Osim ugovorne kazne, Korisnik je obvezan naknaditi svu štetu koja nastane na vozilu ili u svezi s vozilom, sukladno točki 13.1. ovih Uvjeta i sukladno Ugovoru o najmu.

15.4. Odgovornost Korisnika iz točke 15.2 i iz točke 13.1.a) ovih Uvjeta (osim odgovornosti za nestanak dodatne opreme i dijelova vozila) može se ograničiti ugovaranjem zaštitnih odredbi/klauzula, što mora biti navedeno na Ugovoru, i plaćanjem u roku iz točke 7.3. ovih Uvjeta, dnevnog dodatka/naknada za ugovorene zaštitne klauzule iz točke 15.5. Uvjeta prema važećem cjeniku Spin City Rentals-a.

15.5. Spin City Rentals nudi Korisniku mogućnost ugovaranja niže navedenih zaštitnih odredbi/klauzula odnosno naknada:

 • 15.5.1. CDW (Collision Damage Waiver) – ugovaranjem i plaćanjem naknade za ovu klauzulu obveza Korisnika se svodi/ograničava na obvezu plaćanja ugovorne kazne iz točke 15.2. Uvjeta, sukladno cjeniku Spin City Rentals-a za odnosnu kategoriju vozila. CDW klauzula ne ograničava odgovornost Korisnika za: uništenje/oštećenje automobilskih guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila, unutrašnjosti vozila i stakala u kojem slučaju je Korisnik, pored ugovorne kazne, dužan nadoknaditi Spin City Rentals-u i štetu na tim dijelovima vozila u punom iznosu popravka.
 • 15.5.2. CDW + – ugovaranjem i plaćanjem naknade za ovu klauzulu Korisnik se, pored obveze naknade štete iz točke 13.1.a), oslobađa i obveze plaćanja ugovorne kazne iz točke 15.2. Uvjeta. CDW + klauzula ne ograničava odgovornost Korisnika za: uništenje/oštećenje automobilskih guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila, unutrašnjosti vozila i stakala u kojem slučaju je Korisnik, pored ugovorne kazne, dužan nadoknaditi Spin City Rentals-u i štetu na tim dijelovima vozila u punom iznosu popravka.
 • 15.5.3. TP (Theft Protection) – ugovaranjem i plaćanjem naknade za ovu klauzulu u slučaju krađe Vozila odgovornost Korisnika ograničena na plaćanje ugovorne kazne iz točke 15.2. Uvjeta.
 • 15.5.4. WUG (Wheel, Underside & Glass Inssurance ) – ugovaranjem i plaćanjem naknade za ovu klauzulu Korisnik se oslobađa odgovornosti za uništenje/oštećenje guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila i stakala. WUG klauzula ne oslobađa Korisnika odgovornosti za oštećenje unutrašnjosti vozila.
 • 15.5.5. Plaćanjem dnevnog dodatka za osiguranje putnika (PAI) vozač i putnici u vozilu su osigurani od nesretnog slučaja za slučaj smrti i invaliditeta do iznosa propisanih od osiguravajuće kuće kod koje je osigurano vozilo Spin City Rentals-a.

15.6. Da bi ostvario pravo na ograničenje odgovornosti iz prethodne točke 15.5. ovih Uvjeta, Korisnik je dužan dokazati da je vozilo pravilno koristio, da se pridržavao ovih Uvjeta, Ugovora o najmu i propisa, kao i eventualnu odgovornost treće strane za nastanak oštećenja vjerodostojnom dokumentacijom (policijski zapisnik) i to najkasnije prilikom vraćanja vozila/završetka najma odnosno prilikom obračuna cijene, ugovorne kazne, naknada i štete od Spin City Rentals-a, u protivnom tada neće moći koristiti ograničenje odgovornosti. Bez policijskog zapisnika, puni iznos štete ili krađe bit će naplaćen od klijenta, bez obzira na vrstu kupljenog osiguranja. Zapisnik je potrebno sačiniti čak i u slučajevima kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila (npr. vozilo je oštećeno na parkingu od strane nepoznate osobe).

 

16. Gubitak prava na zaštitne odredbe/klauzule

 

16.1.1. Korisnik upravljao vozilom pod utjecajem alkohola, droga ili narkotika;

 • 16.1.2. Korisnik upravljao vozilom kada je isto nesigurno ili nepogodno za vožnju, a takvo stanje je
  nastalo tijekom trajanja najma, što je uzrokovalo ili doprinijelo oštećenju vozila, a Korisnik je bio svjestan ili morao biti svjestan nesigurnosti ili nepogodnog stanja vozila;
 • Nastao mehanički kvar, oštećenje motora ili pogonskog mehanizma vozila i/ili električni ili
  elektronički kvar kao rezultat nepravilne uporabe vozila. Ovo izuzeće se također odnosi na oštećenja motora ili prijenosnog sustava izravno nastalog zbog bilo kojeg mehaničkog kvara ili loma;
 • 16.1.4. dođe do oštećenja zbog nedostatka motornog ulja, nastavka vožnje bez ulja, ulijevanja krivog
  ulja ili goriva, nedostatka ulja za mjenjač ili diferencijal, sredstava za hlađenje, kao i oštećenja kartera, kvačila, mjenjača, odnosno bilo kakvog oštećenja donjeg postroja vozila;
 • 16.1.5. vozilo korišteno za utrke, obuku vozača, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine, ispitivanje
  pouzdanosti, rally utrkama ili natjecanjima, ili za testiranje i u pripremi za bilo što od navedenog;
 • 16.1.6. Korisnik propustio vozilo, kada ga napusti, zakočiti, zaključati sa zatvorenim prozorima i uzeti
  ključeve i dokumentaciju vozila i uvijek ih imati pod osobnom kontrolom, odnosno nije u
  mogućnosti predočiti ključeve i dokumente vozila; g) vozilo koristio protivno njegovoj namjeni;
 • 16.1.7. vozilo koristio po nerazvrstanim cestama
 • 16.1.8. vozilom upravljao neovlašteni korisnik/vozač odnosno bilo koju štetu izazvao neovlašteni
  korisnik/vozač;
 • 16.1.9. vozilom upravljao vozač bez vozačke dozvole ili vozač kojem je vozačka oduzeta ili mu je
  izrečena sankcija zabrane upravljanja vozilom;
 • 16.1.10. kršio prekogranična ili teritorijalna ograničenja, tj. ako je korisnik vozio vozilo izvan granica
  EU, a da to prethodno nije najavio Spin City Rentals-u prilikom rezervacije ili preuzimanja
  vozila i za to platio posebnu naknadu,
 • 16.1.11. vozilo oštećeno zbog kršenja prometnih propisa, ograničenja ili zabrana, namjerno ili zbog
  grube nepažnje Korisnika odnosno osoba pod njegovom kontrolom i osoba za koje on odgovara; m) vozilo preopterećeno više od specifikacija proizvođača iz prometne dozvole ili je u vozilu bilo više osoba od dopuštenog;
 • 16.1.12. utovar i istovar u vozilo vršen u trenutku kada je vozilo na prometnici;
 • 16.1.13. Korisnik propustio zaustaviti vozilo ili ostati na mjestu događaja nakon nastanka nesreće i
  osigurati policijski zapisnik o događaju.
 • 16.1.14. Došlo do pucanja ili oštećenja gume ili do oštećenja guma zbog upotrebe kočnica;
 • 16.1.15. Šteta nastala zbog tereta koji se prevozio u vozilu ili na vozilu;
 • 16.1.16. Šteta nastala na vozilu nakon završetaka ugovorenog trajanja najma odnosno nakon isteka
  odobrenog produženja trajanja najma;
 • 16.1.17. Štete i oštećenja izazvane namjerno ili grubom krivnjom/nepažnjom Korisnika;
 • 16.1.18. Ukoliko prije početka najma odnosno prije nastanka štete zaštitne klauzule nisu bile već
  ugovorene i navedene na Ugovoru o najmu
 • If prior to the rent or occurrence of damage, protective clauses were not already agreed upon and listed on the Rental Agreement.

16.2. Plaćanjem naknada za CDW, TP, WUG i CDW+ klauzule ne ograničava se niti isključuje
odgovornost Korisnika i u drugim okolnostima predviđenim zakonskim propisima i pravilima osiguranja koja uređuju gubitak prava iz osiguranja. Također, navedene klauzule ne isključuju niti ograničavaju odgovornost za štete na vozilu prouzročene ratnim operacijama ili pobunama, niti štete zbog gubitka/oštećenja dodatne i obvezne opreme vozila, ključeva i dokumenata.

16.3. Odgovornost Korisnika za nestanak i oštećenje dijelova, dodatne opreme, ključeva i
dokumenata vozila, nije ograničena niti isključena CDW, TP, WUG i CDW+ klauzulama.

16.4. CDW, TP, WUG i CDW+ klauzule ni u kom slučaju ne ograničavaju niti isključuju odgovornost
Korisnika za štete nastale trećim osobama i njihovoj imovini.

 

17. Pritužbe Korisnika

 

17.1. Korisnik svoje pritužbe i prigovore u svezi najma vozila i izvršenja ugovornih prava i obveza može dostaviti Spin City Rentals-u poštom ili elektroničkom poštom na: Ø Urban Mobility, Ul. Milana Ogrizovića 33, Zagreb, Hrvatska, Ø e-mail: rentals@spincity.hr 17.2. Spin City Rentals će na zaprimljenu pritužbu odgovoriti u roku 15 dana od zaprimanja iste, te odgovor dostaviti Korisniku poštom ili elektroničkom poštom. Odluka Spin City Rentals-a u svezi prigovora je konačna.

 

18. Osobni podaci i obavještavanje

 

18.1. Korisnik pristaje da kroz proces rezervacije vozila i sklapanja Ugovora o najmu dragovoljno daje Spin City Rentals-u svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, vozačka dozvola, putovnica i sl). Bez osobnih podataka najam neće biti moguće ostvariti.

18.2. Spin City Rentals će osobne podatke koristiti u svrhu realizacije tražene usluge, kao i za daljnju međusobnu komunikaciju, i rješavanje eventualnih sporova. Korisnik daje odobrenje za korištenje osobnih podataka u tu svrhu, kao i da se njegovi osobni podaci mogu dostavljati nadležnim tijelima u svezi počinjenih prometnih/parkirnih prekršaja, zatim u svrhu marketinških akcija Spin City Rentals-a, kao i agencijama/uredima za naplatu potraživanja.

18.3. Međusobno obavještavanje, osim ako nije drukčije predviđeno u ovim Općim uvjetima, vršit će se elektronskim putem uz obvezu naknadne dostave pismene obavijesti poštom, preporučeno. (Obavještavanje ne obuhvaća slanje računa te dopisa /opomena i sl./ u vezi s ispunjenjem novčanih i drugih obveza Najmoprimca). Adrese na koje će obavljati obavještavanje su one naznačene u Ugovoru. Najmoprimac je dužan bez odgode obavijestiti Spin City Rentals o promjeni adrese. U slučaju da to ne učini smatrat će se urednim obavještavanjem i slanje obavijesti na adresu iz Ugovora ili drugu adresu o kojoj je Najmoprimac obavijestio spin City Rentals, ako Spin City Renatals raspolaže dokazom o slanju obavijesti na takvu adresu; u takvom slučaju trenutkom primitka pismena smatrat će se dan kada je pismeno poslano Najmoprimcu (ovo vrijedi i za izjavu o raskidu).

 

19. Gubitak osobne imovine

 

19.1. Spin City Rentals neće biti odgovoran Korisniku ili putnicima u vozilu za gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u vozilu bilo za vrijeme ili nakon završetka najma. Potpisivanjem Ugovora o najmu Korisnik se izričito odriče svih potraživanja prema Spin City Rentals-u- za takve gubitke ili štete.

20. Otkaz ugovora o najmu

 

20.1. Spin City Rentals ima pravo raskinuti Ugovor o najmu i odmah preuzeti vozilo u posjed ako Korisnik ne postupi ili ne postupa u skladu s bilo kojim odredbom ovih Uvjeta ili Ugovora o najmu, ili ako je vozilo oštećeno. Prestanak najma prema ovoj odredbi ne dovodi u pitanje druga prava Spin City Rentals-a prema ovim Uvjetima i Ugovoru o najmu.
20.2. Korisnik nema pravo na raskid ugovora ni u kojem slučaju ako je najam počeo i ako je ugovor o najmu ispunjen u potpunosti, odnosno nakon što je usluga najma izvršena i vozilo vraćeno.

 

21. Nadležnost suda i mjerodavno pravo

 

21.1. Spin City Rentals-u je cilj sve sporove rješavati mirnim putem. Ovi Uvjeti su u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i svi neriješeni sporovi koji mogu nastati iz ili u vezi s ovim Uvjetima, Ugovorom o najmu podliježu isključivoj nadležnost hrvatskih sudova i to prema registriranom sjedištu Spin City Rentals-a.

21.2. Na sve što nije regulirano ovim Uvjetima ili Ugovorom o najmu primjenjuje se hrvatsko pravo.

 

22. Završne odredbe

 

22.1. Odredbe ovih Uvjeta podložne su promjenama od strane Spin City Rentals-a, te će izmijenjeni uvjeti biti objavljeni na web stranici Spin City Rentals-a, od kada i stupaju na snagu, ukoliko drukčije ne bude navedeno.

22.2. Spin City Rentals mora dati Korisniku prilikom preuzimanja vozila u najam jedan primjerak Ugovora o najmu koji se mora čuvati u vozilu tijekom trajanja najma i na zahtjev predočiti policiji ili drugim ovlaštenim osobama.

 

23. Ništavost i pobojnost pojedinih odredbi; oblik Ugovora

 

23.1. Eventualna ništavost i/ili pobojnost neke od odredbi Ugovora ili Općih uvjeta ne povlači za sobom ništavost cijelog Ugovora. U tom slučaju, stranke će nevaljanu odredbu zamijeniti valjanom, odnosno onom koja odgovara svrsi Ugovora.

23.2. Svaki dodatak, dopuna ili izmjena Ugovora bit će valjani samo ako su učinjeni u pisanom obliku.

U primjeni od 1. lipnja 2017. godine.